Portfolio metro zooming

[pofo_portfolio_filter pofo_token_class=”pofo_portfolio_filter_1503467572-2-74″ pofo_portfolio_filter_style=”filter-style-1″ slider_filter_preview_image=”filter-style-1″ pofo_categories_list=”category-15,category-16,category-17,category-5″ pofo_default_category_selected=”0″]
[pofo_portfolio pofo_token_class=”pofo_portfolio_1503467612-2-33″ pofo_portfolio_style=”portfolio-style-8″ slider_portfolio_preview_image=”portfolio-style-8″ pofo_portfolio_type=”gutter-medium” pofo_show_portfolio_metro=”1″ pofo_post_per_page=”20″ pofo_title_text_transform=”” pofo_category_text_transform=”” pofo_animation_style=”fadeInUp” pofo_hidden_markup_1504004858_2_41=”” pofo_hidden_markup_1503735500_2_42=”” pofo_hidden_markup_1503735415_2_24=”” pofo_hidden_markup_1503467772_2_7=”” pofo_hidden_markup_1503467743_2_32=”” pofo_hidden_markup_1503467715_2_19=”” pofo_hidden_markup_1503467503_2_76=”” pofo_portfolio_double_grid_position=”3,4,5,6″ pofo_categories_list=”category-15,category-16,category-17,category-5″ pofo_animation_delay=”100″]
We would love to hear about start your new project?