Social icons

[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 01″ css=”.vc_custom_1510290652397{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-1″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ margin_setting=”1″ desktop_margin=”margin-100px-bottom” mobile_margin=”xs-margin-40px-bottom” pofo_hidden_markup_1504181015_2_55=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 02″]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-4″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504181537_2_20=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 03″ css=”.vc_custom_1510290670742{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-2″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504182677_2_61=”” pofo_hidden_markup_1504181015_2_55=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 04″ css=”.vc_custom_1510290677059{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-5″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504182740_2_86=”” pofo_hidden_markup_1504181537_2_20=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 05″ css=”.vc_custom_1510290684754{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-3″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504182740_2_86=”” pofo_hidden_markup_1504182677_2_61=”” pofo_hidden_markup_1504181015_2_55=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 06″ css=”.vc_custom_1510290693217{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:100px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-6″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504182837_2_71=”” pofo_hidden_markup_1504182740_2_86=”” pofo_hidden_markup_1504182677_2_61=”” pofo_hidden_markup_1504181015_2_55=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 07″ css=”.vc_custom_1510290698796{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-7″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504182837_2_71=”” pofo_hidden_markup_1504182740_2_86=”” pofo_hidden_markup_1504181537_2_20=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 08″ css=”.vc_custom_1510290705156{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-8″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504183556_2_77=”” pofo_hidden_markup_1504182837_2_71=”” pofo_hidden_markup_1504182740_2_86=”” pofo_hidden_markup_1504182677_2_61=”” pofo_hidden_markup_1504181015_2_55=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 09″ css=”.vc_custom_1510290711291{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-9″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com” pofo_icon_color=”#ffffff”]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504183556_2_77=”” pofo_hidden_markup_1504182837_2_71=”” pofo_hidden_markup_1504182740_2_86=”” pofo_hidden_markup_1504181537_2_20=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 10″ css=”.vc_custom_1510290716896{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-10″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com” pofo_icon_color=”#232323″]
[pofo_section_heading pofo_heading_type=”heading-style5″ heading_preview_image=”heading-style5″ pofo_text_transform=”text-uppercase” pofo_enable_big_separator=”1″ pofo_enable_responsive_css=”1″ pofo_hidden_markup_1507808296_2_94=”” pofo_hidden_markup_1504183556_2_77=”” pofo_hidden_markup_1504182837_2_71=”” pofo_hidden_markup_1504182740_2_86=”” pofo_hidden_markup_1504182677_2_61=”” pofo_hidden_markup_1504181015_2_55=”” pofo_hidden_markup_1504180029_2_44=”” pofo_hidden_markup_1504167575_2_53=”” pofo_hidden_markup_1503926204_2_56=”” pofo_hidden_markup_1503902878_2_75=”” pofo_hidden_markup_1503748625_2_15=”” pofo_hidden_markup_1503747785_2_68=”” pofo_hidden_markup_1503747747_2_40=”” pofo_hidden_markup_1503747409_2_72=”” pofo_hidden_markup_1498567444_2_83=”” pofo_hidden_markup_1497963633_2_8=”” pofo_hidden_markup_1497963392_2_78=”” pofo_heading=”Social Icon Style 11″ css=”.vc_custom_1510290721609{margin-bottom: 100px !important;}” responsive_css=”margin_bottom_mobile:40px”]
[pofo_social pofo_social_style=”social-icon-style-11″ pofo_icon_type=”medium-icon” pofo_fb_url=”http://www.facebook.com” pofo_ig_url=”http://www.instagram.com” pofo_pi_url=”http://www.pinterest.com” pofo_tw_url=”http://www.twitter.com” pofo_gp_url=”http://plus.google.com” pofo_li_url=”http://www.linkedin.com” pofo_rss_url=”http://www.rss.com” pofo_yt_url=”http://www.youtube.com” pofo_tb_url=”http://www.tumblr.com” pofo_db_url=”http://www.dribble.com” pofo_sc_url=”http://www.soundcloud.com” pofo_vm_url=”http://www.vimeo.com” pofo_fk_url=”http://www.flickr.com”]